Cabinet expert contabil

We

Servicii

Lucrări de evidență contabilă

Norme profesionale:

 • Întocmirea, semnarea și depunerea online a declaraţiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, pe veniturile microintreprinderilor, taxa pe valoarea adăugată, accizele, impozitul pe salarii, contribuţiile la asigurările sociale, precum şi celelalte impozite, taxe si vărsăminte la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale şi la fondurile speciale;
 • Întocmirea , semnarea și depunerea online a rapoartelor financiare, bilanțurilor contabile anuale/semestriale
 • Întocmirea dosarelor de esalonare a datoriilor către bugetul statului
 • Întocmirea documentatiei necesare obținerii de credite , precum și asigurarea colaborării in cele mai bune condiții cu personalul băncii finanțatoare
 • Asistenţa și oferirea documentaţiei necesare în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile sau orice alte fonduri și ajutoare oferite de stat.
 • Aducerea la cunoştinţă clientului a evenimentelor importante sau excepţionale din activitatea sa, inclusiv angajamentele susceptibile de a afecta rezultatele sau situaţia patrimonială a clientului;
 • Luarea tuturor măsurile necesare, potrivit Legii contabilităţii, pentru păstrarea documentelor justificative și a tuturor registrelor contabilităţii.

În afara obligaţiei îndeplinirii misiunii conform normelor profesionale, la cererea clientului:

 • Evidența personalului salariat – REVISAL, precum și transmiterea online către REGES.
 • Asistentă pentru elaborarea procedurilor privind:
  • organizarea și conducerea gestiunilor de imobilizări, stocuri şi disponibilităţi băneşti;
  • stabilirea circuitului documentelor justificative, pe baza unor scheme sau grafice de circulaţie, în concordanţă cu activităţile clientului;
  • organizarea contabilităţii de gestiune;
  • controlul operaţiilor patrimoniale efectuate, al procedurilor de prelucrări utilizate şi al exactităţii datelor contabile furnizate (controlul tehnico-operativ, controlul financiar-preventiv, controlul intern de gestiune);
 • Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului și intocmirea dosarului care va cuprinde:
  • deciziile de numire a comisiei şi subcomisiei de inventariere;
  • listele de inventariere - întocmite de subcomisii pe locurile de depozitare a bunurilor;
  • extrasele de cont confirmate sau procesele-verbale de punctaj pentru inventarierea creanţelor, a datoriilor şi a trezoreriei;
  • listele de inventariere separate şi motivarea scrisă a comisiei de inventariere pentru bunurile depreciate, neutilizabile sau deteriorate, fără mişcare sau greu vandabile, comenzile în curs, abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte sau în litigiu;
  • procesul-verbal privind rezultatele inventarierii cuprinzând conţinutul şi aprobarea;
  • Registrul-inventar pentru a fi înregistrate rezultatele in­ventarierii
Diploma Ceccar

Clienți

Lista de clienți
MAGE CHECK SRL
MERTUR TRANS SRL
WWW AT BARIU SRL